Søg på hjemmesiden

Ryesgade 68C
2100 København Ø
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf. 3536 6535
Reg.nr. 1551
Kontonr. 7707231
Giro 7707231
CVR 17494694
Mobilepay: 78684

Tværkulturelt Center 1994-2014

Tanker i anledning af et jubilæum

Jan Opsal er docent i religionsvidenskab ved Misjonshøgskolen i Stavanger, hvor han særligt arbejder med religionsmøde og kulturkundskab. Han sender denne hilsen i anledning af Tværkulturelt Centers 20 års jubilæum.

Det har været mit privilegium at følge Tværkulturelt Center helt fra starten i 1994. Gennom bidrag på seminarer og arrangementer har jeg fået lov at være med både som deltager og observatør. Jeg har set, at Tværkulturelt Center har fundet en form, som på mange måder er unik. Med udgangspunkt i et lille kontor i København har Centret bidraget til at skabe nationale netværk på flere planer.

De første år var Tværkulturelt Center et netværk af danske organisationer og kirker, der kom sammen for at inspirere hinanden og lære af hinanden, når det gjaldt det tværkulturelle arbejde. Men Tværkulturelt Center blev snart også et netværk for nydanske menigheder, som gennem Centret blev en del af et nationalt fællesskab og herigennem blev mere synlige, både for hinanden og i det danske samfund.

Dernæst har Tværkulturelt Center skabt et unikt netværk af personer med meget forskellig baggrund fra forskellige kirker/kirkesamfund og nationer, som mødes på Tværkulturelt Centers samlinger og her skaber mellemmenneskelige relationer af stor værdi.   Og ikke mindst vigtigt: Her opfordres nydanske deltagere til at tage lederopgaver.

Endelig repræsenterer avisen Nyt på tværs en synliggørelse af det, som sker i Tværkulturelt Centers netværk gennem reportager og interviews. Her formidles vigtige fortællinger om mennesker og fællesskab.

 

Inspiration

Disse netværk giver store muligheder for inspiration og vækst for dem, der deltager, hvad enten det er som enkeltpersoner eller repræsentanter for grupper, menigheder og organisationer. Den som er ny på feltet, kan lære af dem, der har lang erfaring. Den som til daglig står alene, kan få støtte fra et større fællesskab. Den som har holdt på længe, kan få nye impulser fra mødet med andre. Den som har gjort gode erfaringer, kan dele sine erfaringer i et større forum, så de kan komme flere til nytte.

Gennom min deltagelse i Tværkulturelt Centers samlinger har jeg observeret, at alle disse processer er i funktion. Disse processer er vigtige både for enkeltpersoner og lokale menigheder, men de har også stor værdi for det danske samfund som helhed. Et netværk lykkes, når deltagerne bliver styrket gennem netværket.

 

Unikt fænomen

I den norske kontekst har vi ikke noget, der udfylder den samme funktion som Tværkulturelt Center i Danmark. Jeg kender heller ikke tilsvarende nationale netværk i andre europæiske sammenhænge og tror derfor, at Tværkulturelt Center på mange måder er et unikt fænomen, både i nordisk og europæisk sammenhæng.

En netværksbevægelse er sårbar. Tværkulturelt Center modtog de første år store offentlige tilskud. Sådan er det ikke i dag. De seneste år har Centret ikke modtaget offentlige projektmidler men klaret sig gennem støtte fra menigheder og kirkelige organisationer, gaver fra enkeltpersoner samt støtte til specifikke projekter fra blandt andet Den folkekirkelige Udviklingsfond. Det er imponerende, at det er lykkedes. Må det også fremover lykkes at finde arbejdsmæssige strategier, der kan sikre Centrets økonomiske grundlag. For det er min klare overbevisning, at der fortsat er brug for Tværkulturelt Center i Danmark.

Jeg gratulerer Centret med de 20 år og ønsker Guds velsignelse over fremtiden. Må Tværkulturelt Center fortsætte med at spille en nøglerolle på det tværkulturelle felt i Danmark.

 

Jan Opsal

 

 

Tværkulturelt Center har modtaget et beløb i støtte fra Edith og Godtfred Kirk Christiansens Fond til projektet Migrantåbne folkekirker, der gennemføres i samarbejde med Folkekirkens Migrantarbejde og migrantpræst Massoud Fouroozandeh.

Projektet har til formål at åbne folkekirken op for migranter ved at fremme udviklingen af en migrantvenlig kirkekultur i folkekirkemenigheder, herunder nye måder at være gudstjenestefejrende menighed på. På kort sigt er formålet, at flere nydanskere begynder at bruge folkekirken - og på længere sigt at de fastholdes i en lokal menighed. Endvidere har projektet til formål at udbygge kontakten mellem folkekirken og de godt 200 migrantmenigheder, der holder gudstjeneste på ca. 40 sprog ud over landet, med henblik på gensidig åbenhed og inspiration.

Tværkulturelt Center har eksisteret siden 1994 og har mange års erfaring med kontaktarbejde og brobygning mellem folkekirkemenigheder og migranter - herunder den type opgaver, som Folkekirkens Migrantarbejde forventes at løse. Vi vil gerne investere vores erfaring, infrastruktur og kontaktnetværk i et fælles projekt med en række konkrete mål og målbare resultater,

Projektet gennemføres i perioden maj 2012 - august 2014.

 

I anledning af Tværkulturelt Centers 15-års jubilæum har Jan Opsal, docent ved Misjonshøgskolen i Stavanger i Norge og hyppig taler på Centrets konferencer i årenes løb, sendt følgende hilsen.

(Nyt på tværs 2-2010)

 Det har været mit privilegium at følge Tværkulturelt Centers arbejde siden starten tilbage i 1994/95, da jeg ved flere anledninger er blevet bedt om at holde foredrag på forskellige samlinger i Tværkulturelt Centers regi. 

Læs mere: Et imponerende netværk - norsk kulturmødeekspert gratulerer

Projektbeskrivelse og evaluering

Tværkulturelt Center fik i perioden 2009-2011 støtte fra Integrationsministeriet til det treårige projekt PARTNERSKAB PÅ TVÆRS – et netværksprojekt for danske og nydanske menigheder og foreninger. I projektet blev religion inddraget som en positiv netværksressource i integrations­indsat­sen. Projektet tog udgangspunkt i Tværkulturelt Centers eksisterende kontaktflade til et bredt udsnit af folkekirkelige miljøer samt en opdateret kortlægning af flygtninge og indvandreres egne menigheder (såkaldte migrantmenigheder). Projektet havde til formål at fremme partnerskaber mellem migrantmenigheder og danske folkekirkemenigheder og foreninger og sideløbende fremme venskabsfamilier forankret i det lokale menigheds- og foreningsliv. Projektet støttede etablering af nye partnerskaber og udbygning af etablerede samarbejdsrelationer og aktiviteter baseret på lokale ønsker og behov. Desuden omfattede projektet afholdelse af inspirationskonferencer og synliggørelse af gode historier m.m.

Baggrund
Når der indgås partnerskab mellem en migrantmenighed og en dansk menighed/kirkelig forening, øges antallet af nydanskere, der får kontakt med det frivillige danske foreningsliv. Når mindre ressourcestærke nydanskere indgår i personlige venskaber med ressourcestærke danske familier, med hvem de oplever et inter­esse­fællesskab, styrkes deres danske netværk. Samtidig får nydanske familier i vanskelige livssituationer mulighed for at styrke deres forældrekompetence, når de kan hente støtte hos ressourcestærke familier i venskabsmenigheden.

Resultater
Ved projektets afslutning var der registreret partnerskaber mellem 26 danske foreninger/menigheder og 32 etniske minoritetsforeninger/menigheder. Partnerskaberne har beviseligt været med til at bryde isolation i egne etniske fællesskaber, og gennem projektet har etniske foreninger fået større kendskab til dansk foreningskultur, viden om dansk foreningslovgivning og forståelse for demokratiske processer. Sideløbende omfattede projektet støtte til personlige (venskabs)relationer mellem 35 danske og nydanske lederfamilier. Herigennem fik familierne større danske netværk, hvilket i en række tilfælde var med til at øge deres tilknytning til det danske samfund, herunder arbejdsmarked og uddannelsesmuligheder samt forudsætninger for at kunne vejlede foreningernes børn og unge.  

Status
For foreninger omfattet af projektet er isolation i egne etniske fællesskaber brudt. Kontakt med danske foreninger/menigheder har øget de etniske foreningers foreningskompetence og kendskab til dansk foreningskultur. Størstedelen af de foreninger, der indgik i projektet, har deltaget i mindst to lokale fællesaktiviteter, hvor de har mødt danskere, men hvem de har et interesse- og værdifællesskab. Ledere har fået kontakt på tværs og i mange tilfælde opbygget begyndende venskabsrelationer.

Kommentarer til projektforløb
Gennem hele projektperioden har der været stor interesse for partnerskabsrelationer mellem folkekirkelige foreninger/menigheder og etniske foreninger/menigheder. Derfor blev antallet af deltagende menigheder højere end oprindelig forventet. Samtidig viste det sig at tage længere tid end forventet at etablere personlige venskabsrelationer, da det først skulle skabes platforme, hvor menighederne mødte hinanden i hverdagen. Vi valgte derfor at prioritere venskabsrelationer mellem ledere i de involverede foreninger/menigheder, da kontakt og gensidig tillid mellem ledere er en forudsætning for, at venskabsfamiliekonceptet kan integreres i den lokale foreningskultur.

Inspirationskonferencer
Der har i projektperioden været afholdt tre velbesøgte landsdækkende inspirationskonferencer for menigheds- og foreningsledere med henholdsvis 40, 55 og 50 deltagere i samarbejde med blandt andet Danske Kirkers Råd. Ledere af migrantmenigheder deltog aktivt i planlægning, gennemførelse og evaluering af konferencerne, der blev meget positivt evalueret af såvel deltagere som arrangører. På konferencerne blev modeller for partnerskab drøftet, der blev udvekslet konkrete erfaringer, og deltagerne deltog i workshops om bl.a. dansk foreningskultur og konflikthåndtering i foreningslivet.

I maj 2010 var Tværkulturelt Center vært for en offentlig høring om juridiske og praktiske muligheder og udfordringer til partnerskaber mellem folkekirken og migrantmenigheder med 45 deltagere fra hele landet. Her fortalte præster/ledere af migrantmenigheder og folkekirkemenigheder om erfaringer og forventninger til partnerskab. Herudover har der været afholdt tre dagkonferencer (maj 2009, september 2010 og maj 2011) om kommunikation og kultur, metoder og værdier samt erfaringer fra tværgående foreningssamarbejde i Finland og Tanzania. Hertil kommer to regnbuekonferencer om erfaringer med lokalt samarbejde (september 2009 og august 2011) i København og Helsingør stifter.

Konklusion
Siden projektstart har mindst 23 folkekirkemenigheder og 29 etniske minoritetsmenigheder omfattet af projektet haft/deltaget i konkrete samarbejdsaktiviteter som sommerlejre, middage på tværs, kirkebrunch, toner på tværs, julefester, sommerhusophold, koncerter og fællesgudstjenester. Det vurderes, at projektets mål i alt væsentligt er opfyldt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tværkulturelt Center fik støtte fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration til delprojektet VENNER PÅ TVÆRS, der kørte over en to-årig periode (2007-2008). Projektet tog udgangspunkt i, at venskaber med danskere er af afgørende betydning for nydanskeres trivsel. Personlige relationer skaber tryghed i et nyt land og giver adgang til vigtige informationer om dansk kultur og samfund samt letter adgangen til arbejdsmarked og uddannelse. Men mange nydanskere ved ikke, hvor og hvordan de får danske venner. Dette projekt havde til formål at fremme venskaber mellem etnisk danske familier fra ressourcestærke kirkelige miljøer og nyankomne og/eller ressourcesvage flygtninge- og indvandrerfamilier ved at skabe trygge rammer om nye møder på tværs og tilbyde støtte til eksisterende venskabsordninger, erfaringsudveksling samt undervisning i kulturforståelse og relationsbygning. Projektet omfattede rekruttering af venskabsfamilier, kontaktformid­ling, lokalt forankrede aktiviteter og mødesteder, fora for erfaringsudveksling, konferencer om venskab på tværs af kulturer, udgivelse af informationsmateriale, løbende synliggørelse af gode historier samt afslutten­de erfaringsopsamling i mindre udgivelse. Desuden søgte projektet at afklare forventninger til venskaber i forskellige kulturer for at forebygge og afklare misforståelser på begge sider. – I 2008 udgjorde Ministeriets støtte 200.000 kr.

 

 

Integration af nydanskere gennem deltagelse i kirkeligt foreningsliv

Fra 2007-2010 fik Tværkulturelt Center støtte fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration til projektet INTEGRATION AF NYDANSKERE GENNEM DELTAGELSE I KIRKELIGT FORENINGSLIV. Projektet tog udgangspunkt i det faktum, at mange nydanskere er religiøse mennesker, og inddrog religion som en positiv ressource i integrationsprocessen ved at udnytte det ofte oversete integrationspotentiale, som ligger i de folkekirkelige miljøer og i kirkeligt engagerede danskeres forståelse for religiøse mennesker. Projektet omhandlede igangsætning og videreudvikling af integrationsfremmende aktiviteter ud over landet forankret i det lokale folkekirkelige foreningsliv og var opdelt i en række tiltag, der blev gennemført henholdsvis centralt (projektkoordinator og sekretariat) og decentralt (lokale ressourcepersoner og frivillige). Projektet havde desuden til formål at identificere, synliggøre og støtte nydanske rolle­model­ler, der kan bidrage til større åbenhed og positive holdningsændringer i danske og etniske foreningsmiljøer.

 

 

Indsamlingsetiske retningslinier for medlemmer af ISOBRO

Da en del af punkterne efter vores vurdering falder uden for vores arbejdsområde, har vi i disse tilfælde undladt at formulere os.

1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver

1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger og lign.,  skal formulere retningslinier for vejledning/oplæring/brug af indsamlere.

1.2. Organisationer, der foretager indsamling blandt børn, og/eller bruger børn som indsamlere, skal udarbejde en begrundelse for det, ligesom der skal formuleres retningslinier for det.

 1.3. Vedrørende ansættelse af børn henholder vi os til gældende lovgivning.

1.4. Organisationer, der bruger eksterne fundraisere, skal formulere retningslinier for telefonfundraising, face to face fundraising/direct dialogue og andre fundraising­områder.

2. Offentlighed og åbenhed om formål, ledelse og økonomi - den åbne dørs princip

2.1. Enhver organisation skal formulere den overordnede målsætning for organisationens virke og hvilke strategier, den vil tage i anvendelse for at nå den overordnede målsætning.

Overordnet målsætning for Tværkulturelt Centers virke er udtrykt i Centrets vedtægter. Strategierne drøftes løbende.

2.2. Organisationen skal beskrive, hvordan den vil udføre sit virke, så den får mest mulig værdi for hver anvendt krone inden for sit formål og de valgte aktiviteter.

Princip: Nøjsomhed under hensyntagen til den konkrete situation og opgave.

Et eksempel: Vedr. befordringsudgifter gælder følgende regel: Som hovedregel skal billigste transportmåde altid benyttes. Hvis dette ikke er muligt eller medfører særlige ulempe, kan anden transportmåde anvendes efter forudgående aftale.  

2.3. Organisationen skal overveje, om det er relevant i forhold til organisationens drift, at organisationsdiagrammet er offentligt tilgængeligt (fx på organisationens hjemmeside, informationsavis og lign.), således at enhver kan få overblik over beslutningskompetencer. Til diagrammet kan man knytte oplysende bemærkninger om samarbejdsstrukturer.

Det vurderes ikke at være relevant, da Centret har færre end to fuldtidsansatte. Beslutningskompetencer fremgår af de individuelle stillingsbeskrivelser, der kan rekvireres fra kontoret.

2.4. Det skal overvejes, om ledelsens og bestyrelsesmedlemmernes øvrige hverv og kompetencer skal være offentligt tilgængeligt, bl.a. relevante tillidshverv i andre organisationer, ligesom det skal fremgå, om bestyrelsesmedlemmerne arbejder frivilligt eller bliver aflønnet.

Det er overvejet, og vi finder det ikke relevant.

2.5. Der skal formuleres en politik for de frivilliges rettigheder, forpligtelser og opgaver i organisationen.

Indeholdt i kontormanual i det omfang, vi finder det relevant.

2.6. Det skal overvejes at formulere en politik med hensyn til arbejdsforhold, produktionsmetoder og miljøpolitik samt organisationens eventuelle engagement i det rummelige arbejdsmarked.

2.7. Det skal overvejes at formulere, hvilke krav organisationen evt. stiller til sine samarbejdspartnere og underleverandører med hensyn til produktionsmetoder, løn, arbejdsvilkår, miljøpolitik m.m.

2.8. Det skal overvejes at formulere og offentliggøre en informationspolitik: Hvad kan man få at vide, hvornår, hvordan og af hvem?

Det er et grundlæggende princip, at Tværkulturelt Center ikke har hemmelige synspunkter eller informationer. Hensyn til en medarbejder eller en proces kan dog nødvendiggøre, at oplysninger holdes internt i en periode. Hvad angår information om økonomi er det reviderede årsregnskab offentligt tilgængeligt på Centrets hjemmeside. Alle givere har løbende ret til fuld indsigt i Centrets økonomiske forvaltning. Ved henvendelse til kontoret tilsendes månedlig saldobalance.

2.9. Organisationen skal beskrive, hvordan den vurderer principperne i de internationale menneskerettigheder, og hvilken betydning disse principper har for organisationens samarbejde med andre organisationer ikke mindst i lande, der ikke hylder de danske frihedsidealer.

Tværkulturelt Center tilslutter sig overordnet de internationale menneskerettigheder og lægger i forlængelse heraf vægt på et kristent menneskesyn, herunder beskyttelse af svage grupper, mindretalsrettigheder, demokratiske processer og den enkeltes frihed til at vælge. Dette vil vi gerne fremme gennem vores internationale relationer og netværk af migrantkirker i Danmark i nødvendig respekt for andre kulturer og traditioner.

3. Troværdighed vedrørende formål, indsamling og brug af indsamlede midler - den redelige kommunikation.

3.1. Organisationen skal udarbejde instrukser vedr. administrationsudgifter, fx repræsentation, brug af betalingskort, kørsels- og rejseaktivitet eller lignende. Det væsentlige er at definere begreberne og bestemme, hvem der har ansvar for hvad samt formulere eventuelle maksimumbeløb.

Som overordnet princip gælder, at administrationsudgifter skal holdes på det lavest mulige niveau. I det omfang, vi finder det aktuelt, er formuleringer om disse forhold indeholdt i kontormanualen. 

3.2. Organisationen skal gennemtænke en politik for sine administrations- og lagerfaciliteter, eventuelle butikker, rådgivningscentre, distriktskontorer m.m. Hvilke overvejelser ligger bag valg af henholdsvis eje eller leje løsningen? Kriterier for indretning af administrationsfaciliteter.

Det er Centrets politik, at administrationsudgifter holdes på det lavest mulige niveau, og at administrationsfaciliteter indrettes billigst muligt under nødvendig hensyntagen til arbejdsgange og funktionalitet.

3.3. Organisationen skal formulere kriterier for løn- og personalepolitik

Indeholdt i stillingsbeskrivelser og ansættelseskontrakter.

3.4. Organisationen skal udarbejde regler for investering og placering af organisationens formue.

Forretningsudvalget følger disse forhold løbende og vil i tilfælde af relevans fastlægge en overordnet investeringspolitik.   

Herudover ønsker Tværkulturelt Center, at følgende værdier skal præge vores arbejde for større egenfinansiering: 

(1) åbenhed (2) frivillighed (3) taknemmelighed (4) målrettethed (5) kreativitet (6) giverglæde (7) tillid til Gud.

 

Således vedtaget af Tværkulturelt Centers bestyrelse d. 15. juni 2009

 

 

Vedtægter for

Tværkulturelt Center

§ 1 Navn

Centrets navn er "Tværkulturelt Center - netværk for tværkulturelt kristent arbej­de", herefter kaldet Centret.

§ 2 Hjemsted

Centret har hjemsted i København.

§ 3 Formål

Centret, som er et samarbejde mellem kristne menigheder og organisa­tioner, har til formål at in­spirere til og være en støtte for tværkulturelt kristent arbejde i Danmark.

Centrets arbejde foregår i overensstemmelse med Bibelen og Den dan­ske Folke­kirkes bekendelsesskrifter, hvori den treenige Gud, Fader, Søn og Helligånd og troen på ham, forkyndes som den eneste vej til frelse fra synd, død og fortabelse.

Centret vil virke for, at etniske minoriteter må finde sig bedst muligt til rette i Danmark, ved at:

 • arbejde for øget forståelse, kontakt og fællesskab på tværs af kulturelle for­skelligheder,
 • hjælpe til at imødekomme sociale og menneskelige behov hos mennesker af forskellig kulturel baggrund,
 • yde støtte til at gøre evangeliet om frelsen i Jesus Kristus kendt blandt et­niske minoriteter,
 • samt være en hjælp for kristne i etniske minoritetsgrupper til at finde ind i levende og forpligtende menighedsfællesskaber.

Dette søges bl.a. opnået ved at:

 • informere om tværkulturelt kristent arbejde,
 • hjælpe og støtte kristne menigheder og organisationer, som er eller ønsker at blive en­gageret i tværkulturelt arbejde,
 • opbygge netværk mellem personer, som er engageret i tværkultu­relt ar­bejde,
 • inspirere og uddanne medarbejdere,
 • afholde kurser og konferencer,
 • indsamle og udarbejde materialer til brug i arbejdet,
 • være idébank, ressource- og forskningsted for tværkulturelt ar­bejde, herun­der at op­bygge et bibliotek,
 • formidle en vekselvirkning mellem det tværkulturelle arbejde i Danmark og internatio­nalt i samspil med missionsselskaber og etniske menigheder/ fællesskaber
 • § 4. Medlemmer

  Som medlemmer i Centret kan optages:

  • kristne landsorganisationer og missionsselskaber
  • lokale menigheder eller lignende engageret i tværkulturelt ar­bejdesom kan tilslutte sig Centrets formål.

  Disse kan efter anmodning optages som medlemmer i Centret, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte delegerede ved repræsentantskabsmødet stemmer herfor.

  Organisationer og menigheder, der i henhold til vedtægterne ikke kan optages som medlemmer, kan efter anmodning optages som associe­rede af Centret med observatørstatus i repræsentantskabet, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte delege­rede ved repræsentantskabsmødet stemmer herfor.

  Udmeldelse af Centret kan ske ved et regnskabsårs udløb med 6 måne­ders forud­gående skriftligt varsel til bestyrelsen.

  § 5. Repræsentantskab

  Centrets højeste myndighed er repræsentantskabet, der består af dele­gerede fra hver af de to medlemskategorier "kristne landsorganisationer og missionsselskaber" og "lokale menigheder eller lignende". Antal delegerede fordeles i forhold til medlemskategoriernes samlede økonomiske bidrag, således at hver kategori har én delegeret med stemmeret for hver påbegyndt 15.000 kr. Da medlemskontingent i kategorien "kristne landsorganisationer og missionsselskaber" er minimum 15.000 kr., har hvert medlem i denne kategori mindst én delegeret med stemmeret, og hertil en delegeret med stemmeret for hver påbegyndt 15.000 kr. I kategorien "lokale menigheder eller lignende" udvælges delegerede med stemmeret blandt de tilstedeværende delegerede ved simpel lodtrækning.

  En repræsentant fra hver af de associerede organisationer og menighe­der kan del­tage i repræsentantskabets møder med taleret, men uden stemmeret.

  Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mødet er lovligt ind­varslet og mindst halvdelen af de delegerede er til stede. Såfremt repræ­sentantskabet på grund af manglende fremmøde ikke er beslutnings­dygtigt, indkaldes med mindst 14 dages varsel til et nyt møde, der da er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte.

  Hver delegeret har én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet er bestemt i vedtægterne.

  Centrets bestyrelse deltager i repræsentantskabets møder uden stemmeret.

  § 6. Repræsentantskabsmøder

  Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes én gang om året mellem 1. marts og 1. juni.

  Bestyrelsen indkalder til ordinære repræsentantskabsmøder med mindst 3 måne­ders varsel. Forslag, der ønskes behandlet på et repræsentant­skabsmøde, skal være formanden i hænde senest 2 måneder før mødet. Med hensyn til ansøgning om medlemskab fra menigheder o.l. er ansøgningsfristen 10 dage før repræsentantskabsmødet. Dagsordenen, der mindst skal have følgende punkter, udsendes senest 1 måned før mødet:

  1. 1.Valg af dirigent
  2. 2.Beretning
  3. 3.Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  4. 4.Godkendelse af budget herunder fastlæggelse af medlemsbidrag
  5. 5.Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. 6.Valg af revisor
  7. 7.Indkomne forslag
  8. 8.Eventuelt

  Afstemninger på repræsentantskabsmøderne kan alene finde sted, så­fremt forslaget har været på dagsordenen (formuleret med fuld ord­lyd). Dog kan ændringsforslag til et sådant sættes under afstemning.

  Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, dersom bestyrelsen finder det påkrævet, eller mindst 1/3 af de delegerede skriftligt frem­sætter begæring herom med angivelse af de emner, der ønskes be­handlet. Indkaldelse foretages skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

  § 7 Bestyrelsen

  Centret ledes af en bestyrelse på 7-8 medlemmer.

  På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer af medlems­kategorien "kristne lands­organisationer og missionsselskaber" og 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer af medlemskategorien "lokale menigheder eller lignende", så der i alt vælges 6 bestyrelsesmedlemmer. Disse to grupper vælger hvert år 1 eller 2 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode begyndende umiddelbart efter repræsentantskabsmødet. Genvalg kan finde sted.

  Kandidater til bestyrelsen opstilles af Centrets medlemmer. Forslag til kandidater skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 måneder før repræsentantskabsmø­det. Bestyrelsen har desuden ret til at opstille kan­didater til bestyrelsen.

  1-2 medlemmer vælges af bestyrelsen. Det tilstræbes, at der hvert år vælges 1 medlem for en toårig peri­ode. Valget skal finde sted efter det ordinære repræsentant­skabsmøde. Genvalg kan finde sted.

  Det tilstræbes, at mindst to bestyrelsesmedlemmer tilhører en etnisk mino­ritet.

  Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand ved første bestyrel­sesmøde efter det ordinære repræsentantskabsmøde og fast­sætter selv sin forret­ningsorden.

  Bestyrelsen holder møder så ofte, det er nødvendigt, dog minimum 4 gange år­ligt. Bestyrelsens beslutninger træffes ved sim­pel stemmefler­hed. I tilfælde af stemmelig­hed bortfalder forslaget.

  Der føres protokol over bestyrelsens møder.

  Bestyrelsen ansætter de nødvendige medarbejdere.

  § 8 Hæftelse og tegningsregler

  Bestyrelsen tegner Centret, men kan delegere generel fuldmagt til ét eller flere bestyrelsesmedlemmer og/eller ansatte. Dette må til enhver tid fremgå af bestyrel­sesprotokollen.

  Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom eller værdipapirer samt ved garanti­stillelser af enhver art tegnes Centret dog af formanden og 3 andre bestyrelsesmed­lemmer i forening.

  § 9 Økonomi

  Centrets regnskabsår er kalenderåret.

  Regnskabet revideres af én af repræsentantskabet valgt registreret eller statsautoriseret revisor. Regnskabet skal være revideret inden det ordinære repræsen­tantskabsmøde.

  § 10 Vedtægtsændringer

  Beslutninger om ændringer af Centrets vedtægter kan træffes på et repræsentant­skabsmøde med 2/3 flertal af de tilstedeværende delege­rede.

  § 11 Voldgift

  Stridigheder i forbindelse med disse vedtægter afgøres ved voldgift. Voldgiftsret­ten består af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af parterne væl­ger én, samt en af disse i fællesskab valgt opmand. Kan voldgifts­mændene ikke enes om valget af op­mand, udpeges denne af byrets­præsi­denten i København. I øvrigt henvises til lov nummer 181 af 24. maj 1972 om voldgift.

  § 12 Opløsning

  Opløsning af Centret kan kun ske på et repræsentantskabsmøde med 2/3 flertal af de fremmødte delegerede. I tilfælde af Centrets opløsning skal dets formue anven­des til tværkulturelt kristent arbejde i Danmark i overensstemmelse med de i § 3 nævnte formål.

   

  Vedtaget på ordinært repræsentantskabsmøde i København

  den 17. marts 2017

Tværkulturelt Centers ansatte

 

 • Netværkskoordinator Birthe Munck-Fairwood
 • Regnskabsfører Ilse Due
 • Sekretær Ann Juul Kjestrup

Se danmarkskort over kirker, organisationer, mødesteder m.fl. der står bag Tværkulturelt Center 

Organisationer

Promissio
Torvet, Katrinebjergvej 75, 8200 Århus N
Tlf.: 7356 1260
Generalsekretær: Frede Ruby Østergård tlf. 7356 1261


Indre Mission
Korskærvej 25
7000 Fredericia
Tlf.: 7592 6100
Kontaktperson: Vicegeneralsekretær Peter Nord Hansen, 7592 6100

 

KFUM og KFUK
Valby Langgade 19
2500 Valby
Tlf. 23705445
Kontakt: Formand Henriette Lynderup Kirkeskov, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Menigheder og mødesteder

Abildgaard Kirke
Abildgaardsvej 56
9000 Frederikshavn
Kontaktperson: Kordegn Karen Krøgh, tlf. 2667 4850

 

Adventskirken
Sallingvej 90
2720 Vanløse
Tlf.: 3871 8830
Kontaktperson: Erik Meier Andersen, tlf. 3871 8797


Ansgars Kirke
Vesterbro 15
Postboks 713
9000 Aalborg
Tlf.: 9812 3266
Kontaktperson: Anders Jensen tlf. 9877 0686


Apostelkirken
Saxogade 13
1662 København V
Tlf.: 3331 4716
Kontaktperson: Niels Nymann Eriksen, tlf. 3322 0237

 

Bellahøj-Utterslev Sogn
Frederikssundsvej 125A
2700 Brønshøj
Tlf.: 3828 5558
Kontaktperson: Helen Kalstad, tlf. 4738 9202

 

Bethlehemskirken
Åboulevard 13, st.tv.
11635 København V
Tlf.: 3539 7703
Kontaktperson: Ulla Carstensen, tlf. 3324 5566

 

Bistrup Kirke
Ringvejen 7
9800 Hjørring
Tlf.: 9892 7369
Kontaktperson: Sten Houmøller, tlf. 9890 3472

 

Blovstrød Kirke
Kærvej 20
3450 Allerød
Tlf.: 4817 2001
Kontaktperson: Kristine Ravn

 

Boholte Kirke
Boholtevej 97
4600 KøgeKontakt: Steen Vognsen: agapefisk@
gmail.com

 

Borris Kirke
Buskvænget 29
6900 Skjern
Kontaktperson: Simon Møller Olesen, tlf. 9736 6011

 

Brøndby Strand Kirke
Brøndby Strand Centrum 90
2660 Brøndby Strand
Kirkekontor: 4373 4454
Kontaktperson: Arne Kristoffersen

 

Brønderslev Kirke
Bredgade 104
9700 Brønderslev
Kontaktperson: Thomas Ancher Uth, tlf. 9880 0712

 

Bråby Sogn
Bråby Bygade 13B
4690 Haslev
Kontaktperson: Menighedsrådsformand Dora Jørgensen, tlf. 5632 6293

 

Buddinge Kirke
Buddingevej 293
2860 Søborg
Tlf.: 3969 6566
Kontaktperson: Elsebeth Højer King, tlf. 3965 6041

 

Bårse-Beldringe Sogn
Præstegårdsvej 5, Bårse
4720 Præstø
Kontaktperson: Uta Tønnesen, tlf. 5599 1175


Christians Kirke
Store Søndervoldsstræde 2 st.
1419 København K
Kontaktperson: Augusta Rothe, tlf. 3254 1576

 

Christianskirken
Christiansvej 4
7000 Fredericia
Kontaktperson: Esther Jensen, tlf. 7620 1574  

 

Christianskirken
Christian X's Allé 122
2800 Kgs. Lyngby
Kontaktperson: Trine Conradsen, tlf. 4588 3270

 

Christianskirken
Ringgade 102B
6400 Sønderborg
Kontaktperson: Olga Krogh, tlf. 7442 3925

 

Christianskirken
Frederikshaldsgade 15
8200 Århus N
Kontaktperson: Martinus Nielsen, tlf. 4172 7106

 

Det Mellemkirkelige Udvalg i Helsingør Stift
Hestemøllestræde 3A
3000 Helsingør
Tlf.:4921 3500
Kontaktperson: Thorkil Bo Jørgensen, tlf. 4921 3394 (+24)

 

Dronninglund Kirke
Rævdalsvej 5 (kontor)
9330 Dronninglund
Tlf.: 9884 4243
Kontaktperson: Carsten Andreasen, tlf. 2025 1756

 

Egvad Sogn
Nr. Hostrupsvej 65
Horsbyg
6230 Rødekro
Kontakt: Menighedsrådsformand Jes Iversen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Eliaskirken
Vesterbrogade 67, 3.th.
1620 København V
Kirkekontoret, 3331 2304

 

Emdrup Kirke
Ved Vigen 7-9
2400 København NV
Tlf.: 3967 5618
Kontaktperson: Jakob V. Olsen, tlf. 3810 5365

 

Enghave Sogn
Sdr. Boulevard 120
1720 København V
Tlf.: 3322 8798
Kirkekontor: 3355 0706

 

Fakse Kirke
Gl. Strandvej 1
4640 Fakse
Tlf.: 5671 3552
Kontaktperson: Morten Vive, tlf. 5671 5768

 

Fjelstervang Kirke
Ådalsvej 2A, Vorgod
6920 Videbæk
Kontaktperson: Bjarne Svendsen, tlf. 9716 6275

 

Fredens-Nazaret sogn
Kirkekontoret
Ryesgade 105
2100 København Ø
Tlf.: 3538 5826

 

Frederikssund Kirke
Ved Kirken 8
3600 Frederikssund
Tlf.: 4731 3025
Kontaktperson: Thomas M. Rønberg, tlf. 4731 0339

 

Garnisonskirken
Sct. Annæ Plads 4
1250 København K
Tlf. 3391 2706
Kontaktperson: Merete C. Westergaard

 

Gauerslund Kirke
Kirkebakken 30
Gauerslund
7080 Børkop
Kontaktperson: Michael Lund Markussen, tlf. 7586 1259

 

Gellerup Kirke
Gudrunsvej 88
8220 Brabrand
Tlf.: 8625 1810
Kontaktperson: Niels Hviid, tlf. 8625 6516

 

Gilleleje Kirke
Gilleleje Hovedgade 45
3250 Gilleleje
Kontaktperson: Ole Burchardt Olesen, tlf. 4022 0231

 

Gistrup Kirke
Gunderupvej 1
9260 Gistrup
tlf. 9833 3552


Gl. Haderslev Kirke
Storegade 93
6100 Haderslev
Kirkekontor, tlf. 7452 3809

 

Glostrup Sogn
Østervej 8
2600 Glostrup
Kontaktperson: Lars Bruun Andersen, tlf. 4361 3311

 

Greve Kirke
Skoleholmen 9
2670 Greve
Tlf.: 4390 6891
Kontaktperson: Kjeld Ole Munk, tlf. 4390 2386

 

Græsted Sogn
Græsted Stationsvej 1A
3230 Græsted
Kirkekontoret, tlf 4839 2489

 

Grønnevang Kirke
Tolvkarlevej 76
3400 Hillerød
Tlf.: 4824 0010
Kontaktpersoner: Lone og Verner Kristensen, tlf. 4814 2824


Haderslev Domsogn
Domkirkepladsen 3
6100 Haderslev
Tlf.: 7452 3633
Kontaktperson: Kirsten Münster tlf. 7452 3945

 

Hannerup Kirke
Prangervej 114
7000 Fredericia
Tlf.: 7592 9329
Kontaktperson: Mettelene Stervbo-Kristensen, tlf. 7593 2506

 

Haraldskirken
Høje Gladsaxe Torv 3
2860 Søborg
Tlf.: 3969 0370
Kontaktperson: Morten Miland Samuelsen, tlf. 3969 3969

 

Hasle Kirke
Viborgvej 158
8210 Århus V
Tlf.: 8615 5853
Kontaktperson: Maj-Britt Jensen, tlf. 6093 2578

 

Haslev Kirke
Kirkepladsen 10
4690 Haslev
Tlf.: 5631 5162
Kontaktperson: Ellen Faber Jørgensen, tlf. 5631 4233

 

Hasseris kirke
Thorsens Allè 2
9000 Aalborg

Tlf. 96 34 65 00

 

Hellevad Sogn
Bovvej 5, Brystrup
6230 Rødekro
Kontaktperson: Benthe Andersen, tlf: 2493 4361

 

Helligåndskirken
Torpevænget 1
8210 Århus V
Tlf.: 8615 1888
Kontaktperson: Torben Tramm, tlf. 8675 0332

 

Hemmet Kirke
Vandmøllevej 3
6893 Hemmet
Kontaktperson: Sognepræst Martin Jensen, tlf. 9737 5098

 

Herlev Kirke
Herlev Bygade 38, 2.
2730 Herlev
Tlf.: 44 94 04 32

Kontaktperson:  Jens Kaltoft, tlf. 4494 0052


Herstedøster Kirke
Herstedøstergade 5
2620 Albertslund
Tlf.: 4345 0755
Kontaktperson: Lars Kruse, tlf. 4396 1210

 

Hillerød Kirke
Frederiksværksgade 2B
3400 Hillerød
Kontaktperson: Hanne Groth Kristensen, tlf. 4824 5076

 

Hillested-Skørringe Pastorat
Rubbeløkkevej 10, Brandstrup
4970 Rødby
Tlf.: 5460 8118
Kontaktperson: Jesper Bacher, tlf. 5460 8118

 

Hirtshals Kirke
Kirkegade 14
9850 Hirtshals
Tlf.: 9894 2006
Kontaktperson: Ole Valsson, tlf. 2752 0369

 

Hjordkær Sogn
Kirkegade 81, Hjordkær
6230 Rødekro
Sognepræst Robert Strandgaard Andersen, tlf 7466 6623.

 

Holstebro Kirke
Kirkestræde 9
7500 Holstebro
Tlf.: 9742 0263
Kontaktperson: Ulla Nøhr, tlf. 9742 0263

 

Husumvold Kirke
Gadelandet 25
2700 Brønshøj
Kontaktperson: Line Bjørn Hansen, tlf. 4494 2720

 

Hvidovre Kirke
Hvidovre Kirkeplads 3
2650 Hvidovre
Tlf.: 3675 2652
Kontaktperson: Mette Ladefoged, tlf. 4655 5502

 

Hyltebjerg Kirke
Ålekistevej 91
2720 Vanløse
Tlf.: 3871 6894
Kontaktperson: Marianne Hoeg, tlf. 3871 0203

 

Højby Sj. Kirke
Bag kirken 5
4573 Højby
Tlf. 59304049

 

Højelse Sogn
Ølby Center 79-81 (kontor)
4600 Køge
Tlf.: 5664 0910
Kirkekontor tlf. 5664 0910

 

Ikast Sogn
Rådhusstrædet 15
7430 Ikast
Kirkekontor, tlf. 9715 1296

 

International Church of Copenhagen
Gjørlingsvej 10
2900 Hellerup
Tlf.: 3962 4785
Kontaktperson: Timothy Stewart, 3962 4785

 

Jakobskirken
Astersvej 11
4000 Roskilde
Tlf.: 4636 6536
Kontaktperson: Marianne Pedersen, tlf. 5056 1135

 

Jelling Kirke
Gormsgade 19
7300 Jelling
Int. kirke og kulturmedarbejder Brit Bagger Thorsø, tlf. 9243 8222

 

Jesuskirken
Skovbogårds Allé 16
2500 Valby
Kontaktperson: Hanne Rosenberg, tlf. 3617 7827

 

Jetsmark Kirke
Bredgade 98
9490 Pandrup
Kontaktperson: Michael Berg, tlf. 9824 7136

 

Karlslunde Strandkirke
Karlslunde Mosevej 3
2690 Karlslunde
Kontaktperson: Dorte Hartig, tlf. 4615 0178

 

Kastrup Kirke
Kastruplundgade 3
2770 Kastrup
Kontaktperson: Kirkekontoret tlf. 3250 0972

 

Kildebrønde Sogn
Eriksmindevej 20
2670 Greve
Tlf.: 4390 5577
Kontaktperson: Hanne Hummelshøj, tlf. 4356 5320

 

Kingos Kirke
Bragesgade 35
2200 København N
Tlf.: 3583 4663
Kontaktperson: Annette Christensen, 3037 0515

 

Knudsker Sogn
Snorrebakken 54B
3700 Rønne
Kontaktperson: Sognepræst Jørgen Kaltoft, tlf. 5695 3295

 

Korsvejskirken
Sirgræsvej 81
2770 Kastrup
Tlf.: 3251 7424
Kontaktperson: Julie Aaboe, tlf. 5141 5429

 

Kristkirken
Haderslevvej 38
6000 Kolding
Kontaktperson: Menighedsrådsformand Arne Nørgaard.

 

Kundby Kirke
Bygaden 34
4520 Svinninge
Tlf. 5926 4088
Kontaktperson: Lene Wadskær

 

Kvaglund Kirke
Kvaglundparken 18
6705 Esbjerg Ø
Tlf.: 7514 1066
Kontaktperson: Karin Blok Kristensen, tlf. 7514 1391

 

Lerup-Tranum Pastorat
Østbakken 4, Tranum
9460 Brovst
Tlf.: 9823 5037
Kontaktperson: John Kristensen, tlf. 9823 5037

 

Lindehøj Kirke
Tvedvangen 175
2730 Herlev
Tlf.: 4485 0840
Kontaktperson: Dorete Rønne-Rasmussen, tlf. 4484 8684

 

Lindholm Kirke
Strubjerg 167
9400 Nørresundby
Kirkekontor, tlf. 9817 2432

 

Lundehus Kirke
Strødamvej 1
2100 København Ø
Kontaktperson: Thomas Sandberg, tlf. 3920 8797

 

Lyng Kirke
Højmosevej 3-5
7000 Fredericia
Kontaktperson: Lorna Davis, tlf. 8752 7186

 

Løsning-Korning Sogn
Vestergade 42A
8723 Løsning
Tlf.: 7579 0014
Kontaktperson: Peter W. Bertelsen, tlf. 7579 0514


Mødestedet Amager
Kvaterhuset
Jämtelandsgade 3,4
2300 København S
Tlf: 8232 5527
Kontaktperson: Ellen Gylling, tlf. 3940 5004


Mødestedet Vesterbro
Valdemarsgade 14, 3.
1665 København V
Kontaktperson: Thyra Smidt, tlf. 3321 2703

 

Møllevangskirken
Møllevangs Allé 47-49
8210 Aarhus V
Tlf. 8615 8154

 

Mørkhøj Kirke
Mørkhøjvej 177
2730 Herlev
Kirkekontoret, Annelise Nørgaard, tlf. 4492 2160

 

Nathanaels Kirke
Holmbladsgade 19
2300 København S
Tlf.: 3295 4366
Kontaktperson: Ellen Gylling, tlf. 3940 5004

  

Nexø Kirke
Købmagergade 24
3730 Nexø
Kontaktperson: Jens Borg Spliid, tlf. 5649 2125 (lokal nr.- 3)

 

Nr. Løgum Kirke
Sognepræsten
Nørregade 7
6240 Løgumkloster
tlf.: 7474 3343

 

Nykøbing Falster Sogn
Kirkepladsen 1
4800 Nykøbing F
Tlf.: 5485 0594
Kontaktperson: Lisbeth Rask Nielsen, tlf. 3485 4496

 

Nyvangskirken
Nørre Allé 40
4400 Kalundborg
Kontaktperson: Annette Jørgensen tlf. 5951 2769

 

Nørre Snede-Hampen Pastorat
Rørbækvej 9
8766 Nørre Snede
Tlf.:7577 1043
Kontaktperson: Mogens Høiberg, tlf. 7577 1584

 

Nørrelandskirken
Døesvej 1
7500 Holstebro
Tlf.: 9742 4545
Kontaktperson: Marianne Skjølstrup, tlf. 9742 2686

 

Nørremarkskirken
Moldevej 1
7100 Vejle
Kontaktperson: Tove Bjørn Jensen, tlf. 7582 8771

 

Opstandelseskirken
Gymnasievej 2
2620 Albertslund
Kontaktperson: Marianne Fischer, tlf. 4362 2393

 

Præstebro Kirke
Tornerosevej 115
2730 Herlev
Tlf.: 4491 6542
Kontaktperson: Merete Jensen, tlf. 2169 8030

 

Rindum Kirke
Isagervej 8
6950 Ringkøbing
Kontaktperson: Mogens Thams, tlf. 9732 0629

 

Ringive Sogn
Ringgivevej 113
7323 Ringive
Kontaktperson: Jakob Legarth, tlf. 7573 8001

 

Ringkøbing Kirke
Torvet 12B
6950 Ringkøbing
Tlf.: 9732 0696
Kontaktperson: Birgit Beiter, tlf. 9732 0986

 

Ringsted Sogn
Klostervænget 2A
4100 Ringsted
Tlf.: 5761 1161
Kontaktperson: Hanne Vesth, tlf. 5761 0880

 

Risbjerg Kirke
Kirkegade 2
2650 Hvidovre
Tlf.: 3675 1508
Kontaktperson: Lisbeth Munk Madsen, tlf. 3675 3175

 

Roskilde Domsogn
Domkirkestræde 10
4000 Roskilde
Kontaktperson: Ulla Thorbjørn Hansen, tlf. 2423 8012

 

Rødovre Kirke
Kirkesvinget 3
2610 Rødovre
Kirkekontoret, tlf. 3670 0205

 

Rønne Kirke
Kirkepladsen 20
3700 Rønne
Tlf.: 5695 3695
Kontaktperson: Peter Hauge Madsen, tlf. 5695 8395

 

St. Alban's Anglican Church
Churchillparken 6, Langelinie
1263 København K
Kontaktperson: Ulla Monberg, 3526 0660

 

Samsø Pastorat
Præstegyden 5, Nordby
8305 Samsø
Kontaktperson: Johannes Glenthøj, tlf. 8659 6001 

 

Sankt Pauls Kirke
Gernersgade 33
1319 København K
Tlf.: 3111 1745
Kontaktperson: Inge Hein, tlf. 3111 1745

 

Sct. Catharinæ Kirke
Lille Kirkestræde 4
9800 Hjørring
Tlf.: 9890 1655
Kontaktperson: Emma Stenbjerg, tlf. 9892 9090

 

Sct. Clemens Kirke
Gørtlervej 10B
8900 Randers
Tlf.: 8642 9695
Kontaktperson: Hanna Broadbridge, tlf. 8641 2384

  

Sct. Hans Kirke
Sct. Hans Plads 1
5000 Odense C
Tlf.: 6612 4388
Kontaktperson: Edel Holst Nielsen, tlf. 6619 4806

 

Sct. Jacobi Kirke
Kirkepladsen 4
6800 Varde
Henrik Vejlgaard Kristensen, tlf. 7522 1572

 

Sct. Jørgensbjerg Kirke
Møllehusvej 120
4000 Roskilde
Tlf.: 4634 1466
Kontaktperson: Claus Baj Jensen, tlf. 4636 7708

 

Sct. Marie Kirke
Østergade 1
6400 Sønderborg
Tlf. 7442 3321

 

Sct. Michaelis Kirke
Vendersgade 30B
7000 Fredericia
Kontaktperson: Malene Thams Steffensen, tlf. 7592 1004

 

Sct. Pauls Kirke
Sct. Pauls Kirkeplads
8000 Århus C
Tlf.: 8612 2154
Kontaktperson: Flemming Baatz Kristensen, tlf. 8614 3580

 

Sct. Peder Kirke
Fabersvej 47
8900 Randers
Tlf. 8642 2403

 

Silkeborg Kirke
Torvet 10E
8600 Silkeborg
Tlf.: 8682 0879
Kontaktperson: Karen Andersen, tlf. 8681 1521

 

Simeon-Sankt Johannes Sogn
Vedbækgade 12, 1.
2200 København NV
Tlf. 3586 8620

 

Simon Peters Kirke (Kolding International Congregation)
Islandsvej 12
6000 Kolding
Kontaktperson: Elizabeth Padillo Olesen, tlf. 3045 0414

 

Skanderup Kirke
Kirkebyen 5
6640 Lunderskov
Tlf.:7558 5002
Kontaktperson: Johannes Borg, tlf. 7558 5536

 

Snejbjerg Kirke
Snejbjerg Hovedgade 2
7400 Herning
Tlf.: 9716 1122
Kontaktperson: Henning Nørgaard, tlf. 9716 1303

 

Solvang Kirke
Røde Mellemvej 57
2300 København S
Tlf.: 3259 9162
Kontaktperson: Anne-Lise Wagner, tlf. 3258 1238

 

Sommersted-Oksenvad Pastorat
Kirkevej 8
6560 Sommersted
Tlf.:7450 4158
Kontaktperson: Peter Kiel Nielsen, tlf. 7450 4158

 

Struer Kirke
Kirkegade 42
7600 Struer
Tlf.: 9785 0380
Kontaktperson: Karen Togsverd Hansen, tlf. 9785 0245

 

Sundby Sogn
Oliebladsgade 2
2300 København S
Kontaktperson: Charlotte Strandgaard, tlf. 3259 5961

 

Sæby Kirke
Klosterfløjen,
Strandgade 5A
Postboks 43
9300 Sæby
Tlf.: 9846 3937
Kontaktperson: Keld Skovgård, tlf. 9846 1062

 

Søllerød Kirke
Søllerødvej 13
2840 Holte
Tlf.: 4580 2203
Kirkekontor, tlf. 4580 2203

 

Sønderbro Kirke
Bygholm Parkvej 1
8700 Horsens
Tlf.: 7562 0248
Kontaktperson: Anne Marie Kristensen, tlf. 8696 3612

 

Søndermark Sogn
Koldingvej 79
8800 Viborg
Kontaktperson: Jan Carstens, tlf. 8661 5333

 

Taastrup Nykirke
Birkedalsvej 2
2630 Taastrup
Kontaktperson: Mona Westh, tlf. 7010 0216

 

Tagensbo Kirke
Landsdommervej 35
2400 København NV
Tlf. 3581 1977
Kontaktperson: Vivian Bønsdorff, tlf. 3581 1977

 

Thyregod Vester Sogn
Vesterlundvej 84, Thyregod
7323 Give
Kontaktperson: Gitte Bærentsen Lorentzen, tlf. 7573 4022

 

Tilst Sogn

Kontakt: Sognepræst Lars Lindgrav Sörensen, tlf. 3060 5438

 

Timotheuskirken
Chr. Bergs Allé 5
2500 Valby
Tlf.: 3616 2565
Kontaktperson: Jesper Engholm, tlf. 3153 9400

 

Tingbjerg Kirke
Langhusvej 1
2700 Brønshøj
Tlf.: 51210524
Kontaktperson: Mette Basbøll

 

Toreby Sogn
Torebyvej 54
4891 Toreby L
Tlf.: 5486 9204
Kontaktperson: Ruth de Lasson, tlf. 5482 9204

 

Tveje Merløse Pastorat
Kirkeladen
Gl. Ringstedvej 65
4300 Holbæk
Tlf: 5943 2453
Kontaktperson: Lisbeth Thomsen, tlf. 5944 3970

Tyrstrup Kirke
Haderslev 3
6070 Christiansfeld
Tlf.: 7456 1321
Kontaktperson: Hanne Thinggaard, tlf. 7456 0454

 

Vejleå Kirke
Ishøj Boulevard 1
2635 Ishøj
Tlf. 4354 7359

 

Viby Kirke
Grundtvigsvej 4
8260 Viby J
Tlf.: 8614 1016
Kontaktperson: Lene Johnson, tlf. 8614 3042

 

Videbæk Kirke
Gl. Kongevej 20
6920 Videbæk
Tlf.: 9717 1083
Kontaktperson: Johannes Esmarch, tlf. 9717 1083

 

Vigerslev Kirke
Lykkebovej 1
2500 Valby
Tlf.: 3630 2321
Kontaktperson: Inger Margrethe Kofod Svendsen

 

Vildbjerg Kirke
Lysgårdvej 7
7480 Vildbjerg
Tlf.: 9713 1132
Kontaktperson: René V. Jensen

 

Vindinge Sogn
Sognepræst Morten Mourizen
Præstevejen 5
7550 Sørvad
Tlf. 9743 8020
Kontaktperson: Morten Mouritsen, tlf. 9743 8020

 

Vodskov Kirke
Kirkevej 60
9310 Vodskov
Tlf.: 9829 3056
Kontaktperson: Hanne Holm, tlf. 98 29 38 42

 

Vor Frelsers Sogn
St. Søndervoldstræde 2
1419 København K 
Kontaktperson: Kirkekontoret, tlf. 4014 6389

 

Vor Frue Kirke
Pilestræde 67, 1. (kontor)
1112 København K
Tlf.: 3337 6540
Kontaktperson: Henrik Norholt

 

Vorgod Kirke
v. Peter Vesterager
Kongevejen 23, Vorgod
6920 Videbæk
Tlf.: 8614 3580
Kontaktperson: Peter Vesterager, tlf. 9717 5227

 

Værløse Sogn
Højelofts Vænge 20
3500 Værløse
Tlf.: 4448 0125
Kontaktperson: Kirsten og Henning Stieper, tlf. 4448 1804

 

Zions Kirke
Nygårdsvej 103
6700 Esbjerg
Tlf.: 7512 8316
Hjemmeside
Kontaktperson: Niels Jørgen Kobbersmed, tlf. 7512 0706

 

Ølgod Valgmenighed
Søndervænget 72
6870 Ølgod
Kontaktperson: Flemming Mose Lauridsen, tlf. 7524 6660

 

Ølsted Kirke
Ny Kirkevej 14, Ølsted
8723 Løsning
Tlf.: 7565 2191
Kontaktperson: Hanne Myrfeld, tlf. 2156 5421

 

Ølsted Sogn
Hovedgaden 14
3310 Ølsted
Kirkekontor, tlf. 4774 9667

 

Aaby Kirke
Kirkevej 21
9440 Aabybro
Tlf.: 9824 4100
Kontaktperson: Ulla Jakobsen, tlf. 9824 4100


Aagerup Kirke

Ågerupvej 34B
4000 Roskilde
Tlf. 2337 7995

 

Aarhus Valgmenighed

Kontakt: International Pastor Keld Dahlmann, tlf. 3141 7671

 

 

Associerede medlemmer

 

Alive Bible Congregation
Kontaktperson: Chris Oduro, 3585 1051

 

Bethel World Mission Church (Rwanda/Burundi)
Kontaktperson: Amon Nkusi Kijana, tlf. 2927 9099

 

Champions´s Chapel

Kontakt: Pastor Enoch Odumade, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Chinese Church in Copenhagen
Kontaktperson: Peter Lam, tlf. 3887 4570

 

Church of Love (Valgmenighed)
Kontaktperson: Pastor Massoud Fouroozandeh, tlf. 4053 2523

 

Church on the Rock
Timotheuskirken
Christen Bergs Allé 5
2500 Valby
Kontaktpersoner: James og Miriam Lubega tlf. 2735 9202


Den Etiopisk-Ortodokse Menighed i Århus
Kontaktperson: Kidane Amare, tlf. 8675 1475

 

Den Koptisk-Ortodokse Kirke St. Marie & St Marcus
Kontaktperson: Youssef Lamie Gebraiel Habashy, tlf. 4276 4946

 

Den Serbisk-Ortodokse Menighed i Odense
Kontaktperson: Vera Stanic, tlf. 2646 0074

 

Det Danske Bibelselskab
Frederiksborggade 50
1360 København K
Tlf.: 3312 7835
Kontaktperson: Birgitte Skov-Jakobsen, tlf. 3393 7744

 

Emmanuel - Evangelisk Etiopisk Kirke i København
Kontaktperson: Daniel Larsen, tlf. 3116 4347

 

Frikirken i Løgstør
Kontaktperson: Birgit Petersen, tlf. 9666 0054

 

Frikirken Ølstykke
Kornvænget 1B
3650 Ølstykke
Kontaktperson: Erik Andersen, tlf. 7026 5350

 

God´s Ambassador´s International Church
Kontaktperson: Samuel Kofi Adjei, tlf. 3188 5909

 

Indonesisk Kristent Fællesskab PERKI
Kontaktperson: Betha Apriana, 2977 2290

 

International Christian Community
Kontaktperson: Ravi Chandran, 3672 6058

 

International Evangelisk Kirke
Kontaktperson: Pierre Birunga, tlf. 3216 7214

 

International Temple Bridge Bible Ministry
Kontaktperson: Atto Smith, tlf. 2225 5263

 

Living Word Empowerment Center
Kontaktperson: Richard Sseubuggwawo, 5354 2867

 

Myanmar Christian Fellowship
Kontaktperson: Salai og Ah Du, tlf. 2618 3667

 

Narrow Gate Church
Kontaktperson: Felix Mgonja, tlf. 2675 5969

 

Revival Ministry DK
Kontaktperson: Jan Joensen, tlf. 2299 7312

 

Svenska Gustafskyrkan
Kontaktperson: Per Lidbeck, tlf. 2556 2245

 

Zion Temple Denmark
Kontaktperson: Teajeni Misago, tlf. 4593 9355

 

Østens Assyriske Kirke i Århus (Mar Mari)
Kontaktperson: Albert Panimeen, tlf. 2894 4580

 

Organisationsstøtte

Luthersk Mission
Industrivænget 40
3400 Hillerød
Tlf.: 48 20 76 60
Kontaktperson: Enok Sørensen, tlf. 2512 4199

 

Brødremenighedens Danske Mission
Kontaktperson: Jens Peter Rejkjær, tlf. 2612 5105

 

Samvirkende Menighedsplejer
Kontaktperson: Kirsten Laursen, tlf. 3613 0621

 

Tværkulturelt Centers bestyrelse

 • Formand: Tidl. sognepræst Inge With Johannesen, Granslev
 • Næstformand: Partnerskabskoordinator Clement Dachet, Aarhus
 • Landsleder for Indre Missions Tværkulturelle Arbejde Krista Rosenlund Bellows, Videbæk
 • Agronom Tesfu Ghebru, Næstved
 • Tidl. lærer Henry Holm Hansen, Nr. Løgum
 • Kirketjener Abel Zehmret Kidane, Ringsted
 • Sproglærer Hanne Thingaard, Christiansfeld

 

 

Tværkulturelt Center

Tværkulturelt Center er et netværk og ressourcecenter, der bygger bro mellem folkekirken og nydanskere - både dem, der kommer fra en kristen kirke ude i verden, og dem, har en anden eller ingen religion. Centret har eksisteret siden 1994 og er bredt folkekirkeligt forankret.

Vi mener, at gæstfrihed mod fremmede er en bibelsk værdi, og at etnisk og kulturel mangfoldighed er Guds gave - også til folkekirken og de folkekirkelige organisationer.

Vi mener, at det er en oplagt folkekirkelig opgave at byde de nye kristne i vores land velkom­men, og at folkekirken kan blive inspireret af deres historier og erfaringer.

Vi mener, at kirkens diakonale ansvar omfatter alle migranter uanset religion.

Samarbejde med migrantmenigheder: En vigtig del af vores arbejde er at skabe kontakt mellem folkekirken og de mange nye migrantmenigheder, der er opstået rundt omkring i landet. Det gør vi blandt andet ved at støtte lokale initiativer, der fremmer samarbejde.    

Organisation: Centret ledes af en bestyrelse på otte medlemmer. Centrets formand Adnan Dahan er selv flygtning fra Irak, tidligere universitetslektor og konsulent i UNICEF. Vi er tre ansatte:en netværkskoordinator, en sekretær og en regnskabsfører. Hertil kommer et landsdækkende netværk af lokale ressourcepersoner og frivillige. Vi har kontor i Fredens Kirke på Østerbro.  

Økonomi: Centret har tidligere modtaget offentlige projekttilskud, men i dag drives vores arbejde ved hjælp af medlemsbidrag (p/t 165 medlemsmenigheder m.fl.), gaver fra private og menigheder, fondsmidler og anden ekstern støtte m.v.