Indsamlingsetiske retningslinier for medlemmer af ISOBRO

Da en del af punkterne efter vores vurdering falder uden for vores arbejdsområde, har vi i disse tilfælde undladt at formulere os.

1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver

1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger og lign.,  skal formulere retningslinier for vejledning/oplæring/brug af indsamlere.

1.2. Organisationer, der foretager indsamling blandt børn, og/eller bruger børn som indsamlere, skal udarbejde en begrundelse for det, ligesom der skal formuleres retningslinier for det.

 1.3. Vedrørende ansættelse af børn henholder vi os til gældende lovgivning.

1.4. Organisationer, der bruger eksterne fundraisere, skal formulere retningslinier for telefonfundraising, face to face fundraising/direct dialogue og andre fundraising­områder.

2. Offentlighed og åbenhed om formål, ledelse og økonomi - den åbne dørs princip

2.1. Enhver organisation skal formulere den overordnede målsætning for organisationens virke og hvilke strategier, den vil tage i anvendelse for at nå den overordnede målsætning.

Overordnet målsætning for Tværkulturelt Centers virke er udtrykt i Centrets vedtægter. Strategierne drøftes løbende.

2.2. Organisationen skal beskrive, hvordan den vil udføre sit virke, så den får mest mulig værdi for hver anvendt krone inden for sit formål og de valgte aktiviteter.

Princip: Nøjsomhed under hensyntagen til den konkrete situation og opgave.

Et eksempel: Vedr. befordringsudgifter gælder følgende regel: Som hovedregel skal billigste transportmåde altid benyttes. Hvis dette ikke er muligt eller medfører særlige ulempe, kan anden transportmåde anvendes efter forudgående aftale.  

2.3. Organisationen skal overveje, om det er relevant i forhold til organisationens drift, at organisationsdiagrammet er offentligt tilgængeligt (fx på organisationens hjemmeside, informationsavis og lign.), således at enhver kan få overblik over beslutningskompetencer. Til diagrammet kan man knytte oplysende bemærkninger om samarbejdsstrukturer.

Det vurderes ikke at være relevant, da Centret har færre end to fuldtidsansatte. Beslutningskompetencer fremgår af de individuelle stillingsbeskrivelser, der kan rekvireres fra kontoret.

2.4. Det skal overvejes, om ledelsens og bestyrelsesmedlemmernes øvrige hverv og kompetencer skal være offentligt tilgængeligt, bl.a. relevante tillidshverv i andre organisationer, ligesom det skal fremgå, om bestyrelsesmedlemmerne arbejder frivilligt eller bliver aflønnet.

Det er overvejet, og vi finder det ikke relevant.

2.5. Der skal formuleres en politik for de frivilliges rettigheder, forpligtelser og opgaver i organisationen.

Indeholdt i kontormanual i det omfang, vi finder det relevant.

2.6. Det skal overvejes at formulere en politik med hensyn til arbejdsforhold, produktionsmetoder og miljøpolitik samt organisationens eventuelle engagement i det rummelige arbejdsmarked.

2.7. Det skal overvejes at formulere, hvilke krav organisationen evt. stiller til sine samarbejdspartnere og underleverandører med hensyn til produktionsmetoder, løn, arbejdsvilkår, miljøpolitik m.m.

2.8. Det skal overvejes at formulere og offentliggøre en informationspolitik: Hvad kan man få at vide, hvornår, hvordan og af hvem?

Det er et grundlæggende princip, at Tværkulturelt Center ikke har hemmelige synspunkter eller informationer. Hensyn til en medarbejder eller en proces kan dog nødvendiggøre, at oplysninger holdes internt i en periode. Hvad angår information om økonomi er det reviderede årsregnskab offentligt tilgængeligt på Centrets hjemmeside. Alle givere har løbende ret til fuld indsigt i Centrets økonomiske forvaltning. Ved henvendelse til kontoret tilsendes månedlig saldobalance.

2.9. Organisationen skal beskrive, hvordan den vurderer principperne i de internationale menneskerettigheder, og hvilken betydning disse principper har for organisationens samarbejde med andre organisationer ikke mindst i lande, der ikke hylder de danske frihedsidealer.

Tværkulturelt Center tilslutter sig overordnet de internationale menneskerettigheder og lægger i forlængelse heraf vægt på et kristent menneskesyn, herunder beskyttelse af svage grupper, mindretalsrettigheder, demokratiske processer og den enkeltes frihed til at vælge. Dette vil vi gerne fremme gennem vores internationale relationer og netværk af migrantkirker i Danmark i nødvendig respekt for andre kulturer og traditioner.

3. Troværdighed vedrørende formål, indsamling og brug af indsamlede midler - den redelige kommunikation.

3.1. Organisationen skal udarbejde instrukser vedr. administrationsudgifter, fx repræsentation, brug af betalingskort, kørsels- og rejseaktivitet eller lignende. Det væsentlige er at definere begreberne og bestemme, hvem der har ansvar for hvad samt formulere eventuelle maksimumbeløb.

Som overordnet princip gælder, at administrationsudgifter skal holdes på det lavest mulige niveau. I det omfang, vi finder det aktuelt, er formuleringer om disse forhold indeholdt i kontormanualen. 

3.2. Organisationen skal gennemtænke en politik for sine administrations- og lagerfaciliteter, eventuelle butikker, rådgivningscentre, distriktskontorer m.m. Hvilke overvejelser ligger bag valg af henholdsvis eje eller leje løsningen? Kriterier for indretning af administrationsfaciliteter.

Det er Centrets politik, at administrationsudgifter holdes på det lavest mulige niveau, og at administrationsfaciliteter indrettes billigst muligt under nødvendig hensyntagen til arbejdsgange og funktionalitet.

3.3. Organisationen skal formulere kriterier for løn- og personalepolitik

Indeholdt i stillingsbeskrivelser og ansættelseskontrakter.

3.4. Organisationen skal udarbejde regler for investering og placering af organisationens formue.

Forretningsudvalget følger disse forhold løbende og vil i tilfælde af relevans fastlægge en overordnet investeringspolitik.   

Herudover ønsker Tværkulturelt Center, at følgende værdier skal præge vores arbejde for større egenfinansiering: 

(1) åbenhed (2) frivillighed (3) taknemmelighed (4) målrettethed (5) kreativitet (6) giverglæde (7) tillid til Gud.

 

Således vedtaget af Tværkulturelt Centers bestyrelse d. 15. juni 2009